YOU ARE REGISTERING AS

AT LEAST 5 PERSON

WELCOME TO

WASTE AND RECYCLING VIETNAM EXPO 2023

(ÍT NHẤT 5 NGƯỜI)

AGENDA

Welcome Speech (MONRE & Binh Duong Government) / Greeting Speech (RX, GIZ, Becamex IDC)
09:15 – 09:45
Presentations of case study on most successful preparation for the application of the EPR in Vietnam by enterprises 
10:10 – 10:30
Teabreak
10:30 – 10:50
- Panel Discussion: How to reconcile roles & responsibility of EPR Policy landscape & stakeholder (incl. informal sector). 
- Roadmap designed to help businesses adopt the EPR/ municipalities to implement
- Q&A
10:50 – 11:50
Session break
12:00 – 13:00
Keynote speech on the framework and the importance of PPP investments regulation on waste collection, treatment and recycling in Vietnam
13:30 – 14:00
Panel Discussion: Current challenges & Roadmap to best practice resource for reaching PPP investments in waste collection, treatment and recycling in Vietnam
14:00 – 15:00
Opportunities and concrete Action plan (with objectives, milestones, resources) for enterprise & municipalities in applying PPP investments for waste recycling & collection
15:20 – 15:50
Representative of some tables report to the group
15:50 - 16:10
Challenges and opportunities between economic development and environmental protection
09:30 – 10:00
Environmental monitoring and intelligent sensor solution
10:30 – 11:00
The Future of Energy from Waste (EfW)
11:00 – 11:30
Circular and Sustainable Economy creating social impact
11:30 – 12:00
Session break
12:00 – 13:30
Journey to Decarbonization
13:30 – 14:00
Panel discussion: The ultimate guide to understanding carbon credits
14:00 – 15:00
End of day 1
End of day 2

Climate Fresk Workshop

1 card game
Unlimited
players
A facilitator
A 3-hour long
workshop
Table, paper
and pens
Recycle lubricants from waste rubber and plastic
10:00 – 10:30
The smart-ecological industrial park development plan of Becamex
13:00 - 13:30
Phát biểu chào mừng (MONRE, Tỉnh Ủy Bình Dương)/ Phát biểu khai mạc (RX, GIZ, Becamex)
09:15 – 09:45
Những hình mẫu thành công nhất của doanh nghiệp áp dụng EPR tại Việt Nam
10:10 – 10:30
Nghỉ giải lao
10:30 – 10:50
- Tọa đàm: Làm thế nào để dung hòa vai trò và trách nhiệm của Chính sách EPR và các bên liên quan (bao gồm khu vực phi chính thức). 
- Lộ trình giúp các doanh nghiệp và địa phương áp dụng EPR
- Câu hỏi giao lưu
10:50 – 11:50
Định hướng phát triển Khu Công nghiệp thông minh - sinh thái của Becamex
13:30 – 14:00
Nghỉ trưa
12:00 – 13:00
Bài thuyết trình về Khuôn khổ và tầm quan trọng của Quy định đầu tư PPP trong thu gom, xử lý và tái chế chất thải ở Việt Nam
13:30 – 14:00
Thảo luận: Những thách thức hiện tại và Lộ trình tìm nguồn lực thực tiễn tốt nhất để đạt được Quy định đầu tư PPP trong thu gom, xử lý và tái chế chất thải ở Việt Nam
14:00 – 15:00
Cơ hội và Kế hoạch hành động cụ thể (có mục tiêu, mốc thời gian, nguồn lực) cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc áp dụng đầu tư PPP để tái chế và thu gom rác thải
15:20 – 15:50
Các đại diện chia sẻ ý kiến
15:50 - 16:10
Những thách thức và cơ hội giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường
09:30 – 10:00
Giải pháp quan trắc môi trường và cảm biến thông minh
10:30 – 11:00
Tương lai biến năng lượng từ chất thải (EfW)
11:00 – 11:30
Tác động xã hội dựa trên nền kinh tế tuần hoàn và bền vững
11:30 – 12:00
Nghỉ trưa
12:00 – 13:00
Đẩy mạnh lộ trình giảm "dấu chân" Carbon
13:30 – 14:00
Thảo luận: Chỉ dẫn toàn diện để hiểu rõ Tín chỉ Carbon
14:00 – 15:00
Kết thúc ngày 1
Kết thúc ngày 2

Climate Fresk Workshop

Trò chơi thẻ bài
Không giới hạn người chơi
Điều phối viên
Work-shop trong 3 tiếng
Bàn, giấy và bút
Tái chế dầu nhớt từ cao su và nhựa thải 
10:00 – 10:30
* LƯU Ý: CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG THÔNG BÁO TRƯỚC *
Vietnamese
English