VIETNAM MANUFACTURING EXPO 2023 &
VIETNAM - JAPAN SUPPORTING INDUSTRY EXHIBITION 2023

( Vui lòng chọn ngôn ngữ của bạn )

Please select your language

WELCOME TO

The Exhibitors Recommendation List that match with your Interests will be sent to your email. Kindly check and visit if you find them intriguing.

(Danh sách Nhà Triển Lãm Phù Hợp sẽ được hệ thống tự động gửi đến email Quý Khách. Vui lòng kiểm tra và lên kế hoạch tham quan các Đơn Vị trong thời gian Triển Lãm.)

VIETNAM MANUFACTURING EXPO 2023 &
VIETNAM - JAPAN SUPPORTING INDUSTRY EXHIBITION 2023

WELCOME TO

REGISTRION FOR INDIVIDUAL

REGISTRATION FOR GROUP

VIETNAM MANUFACTURING EXPO 2023 &
VIETNAM - JAPAN SUPPORTING INDUSTRY EXHIBITION 2023

WELCOME TO

VME 2023 Registration was CLOSED, please come back next year 
Cổng đăng ký sự kiện VME 2023 đã đóng, Quý khách vui lòng quay lại đăng ký vào năm sau