CLOSING REGISTRATION FOR THE high tech business forum

Hà Nội, 02. 11. 2023

The registration portal for the High tech business forum in Hanoi has just closed and will be ready to welcome businesses attending on the 2nd of November, 2023.

ĐÓNG CỔNG ĐĂNG KÝ DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

(Cổng đăng ký tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ cao tại Hà Nội đã đóng và sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp đến tham dự vào ngày 2.11.2023 tới.)

TỪ TUYẾN TÍNH ĐẾN TUẦN HOÀN - THIẾT LẬP LỘ TRÌNH SẢN XUẤT HƯỚNG TỚI TRUNG HÒA CARBON

GỬI

Visitor
Exhibitor
Yes
No

SHUTTLE BUS | XE BUÝT ĐƯA ĐÓN (*)

WEBSITE | ĐỊA CHỈ WEB (*)

COMPANY NAME | TÊN CÔNG TY (*)

COUNTRY | QUỐC GIA (*)

EMAIL ADDRESS | ĐỊA CHỈ EMAIL (*)

YOUR FULL NAME | HỌ & TÊN (*)

PHONE NUMBER | SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

ADDRESS LINE 1 | ĐỊA CHỈ (*)

CITY/ PROVINCE | TỈNH/ THÀNH PHỐ (*)

BUSINESS ACTIVITIES | LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (*)

JOB FUNCTION | PHÒNG BAN (*)

07:30

08:00
16:00

Tập trung tại Sân vận động Hoa Lư, Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Xuất phát
Xuất phát về lại Sân vận động Hoa Lư, TP.Hồ Chí Minh

ARE YOU VISITOR OR EXIHIBITOR? | QUÝ KHÁCH ĐĂNG KÝ THAM QUAN HAY TRƯNG BÀY? (*)

JOB LEVEL | CHỨC VỤ (*)